Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ΧώραςΠ.Δ. 432/1981

Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφαση με αριθμ. Β1/819 «Σύσταση Ειδικών Λογαρισμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας«, Κ.Υ.Α. 679/22.08.1996

Ρύθμιση θεμάτων Oργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξειςΝόμος 3027/2002

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις, Νόμος 3391/2005

Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξειςΝόμος 3577/2007

Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας και άλλες διατάξειςΝόμος 3653/2008

Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, άρθρα 50-68, Νόμος 4485/2017

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις, άρθρο 11, Νόμος 4521/2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις, άρθρο 33 παρ.5, Νόμος 4559/2018

Έγκριση της δομής, του επιπέδου λειτουργίας και της οργανωτικής διάρθρωσης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της ΕλλάδοςΦΕΚ-3725/Β/31.08.2018

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις. Νόμος 4610/2019